Centrum Diagnozy i Terapii FASD, Rodzina w Centrum Etap I

Centrum Diagnozy i Terapii FASD to odpowiedź na potrzeby dzieci z syndromem FASD i ich rodzin/ opiekunów. 

W ramach Centrum  oferujemy kompleksową pomoc dla dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- diagnozy w kierunku FASD prowadzone przez zespół terapeutyczny: pracownik    kluczowy/ psycholog, pedagog, rehabilitant, lekarz medycyny
- terapię pedagogiczną i logopedyczną
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej
- wpsarcie i konsultacje psychologiczne

- opiekę i prowadzenie przez pracownika kluczowego

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji DAJ SZANSĘ, ul. Piskorskiej 11

Ponadto prowadzimy szereg działań dla rodziców/ opiekunów oraz pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- Klub Rodzica z elementami szkoleniowymi
- Szkolenia dla terapeutów w zakresie traumy wczesnorozwojowej i terapii więzi
- Kampanię "Moda na Trzeżwość", skierowaną glównie do młodziezy toruńskich szkół
- Konferencję w tematyce FASD (planowana na grudzień 2023r.)

Zależy nam na interdyscyplinarnym podejściu do tematyki FASD, dlatego też zachęcamy pracowników instytucji pomocowych, edukacji, probacji, służby zdrowia do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikiem Kluczowym (Małgorzata Hoffman-Orłowska) pod numerem telefonu 56 648 23 63 lub mailowo: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

Centrum Diagnozy i Terapii FASD, dzięi wspólfinansowaniu ze środkow Gminy Miasta Toruń, jest BEZPŁATNY dla MIESZKAŃCÓW TORUNIA.

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Diagnozy i Terapii FASD zw Toruniu" jest finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia w ramach zadania "Zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów"

 

 

 

RODZINA W CENTRUM ETAP I

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)

DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
 • powiaty:
 • aleksandrowski
 • brodnicki
 • bydgoski
 • chełmiński
 • golubsko-dobrzyński
 • grudziądzki
 • inowrocławski
 • lipnowski
 • mogileński
 • nakielski
 • radziejowski
 • rypiński
 • sępoleński
 • świecki
 • toruński
 • tucholski
 • wąbrzeski
 • włocławski
 • żniński
 • miasta na prawach powiatów:
  • Bydgoszcz
  • Toruń
  • Grudziądz
  • Włocławek

 

 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych 

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 •  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • MOPS Bydgoszcz
 • MOPR Toruń/TCUS
 • MOPR Włocławek
 • MOPR Grudziądz/CPDIR
 • PCPR Aleksandrów Kujawski
 • PCPR BRodnica
 • PCPR Brodnica
 • PCPR Bydgoszcz
 • PCPR Chełmno
 • PCPR Golub Dobrzyń
 • PCPR GRudziądz
 • PCPR Inowrocław
 • PCPR Lipno
 • PCPR Mogilno
 • PCPR Nakło nad Notecią
 • PCPR Radziejów
 • PCPR Rypin
 • PCPR w Sępólnie Krajeńskim
 • PCPR Świecie
 • PCPR Toruń
 • PCPR Tuchola
 • PCPR Wąbrzeźno
 • PCPR Włocławek
 • PCPR Żnin
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych  

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych  zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum  Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2021-2023 DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych realizowała, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych podjęła decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027. Fundacja została wyłoniona w otwartym naborze na partnera krajowego.

 

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • rozwój  pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

 

 

2021-2023

Od stycznia 2021 roku dzięki, współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu, rozwinęliśmy działania Centrum na województwo kujawsko - pomorskie. Wspólne rozmowy, wspólne planowanie przyczyniło się do wdrożenia naszych dzialań w projekcie "Rodzina w Centrum 3":

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 19 330 603,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 16 431 013,06 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu;
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

 CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD – Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu

Udział w projekcie dla mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego jest bezpłatny.

https://www.rops.torun.pl/projekty/rodzina-w-centrun-3

PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ TO:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl