Centrum Diagnozy i Terapii FASD, Rodzina w Centrum 3

Centrum Diagnozy i Terapii FASD to odpowiedź na potrzeby dzieci z syndromem FASD i ich rodzin/ opiekunów. 

W ramach Centrum  oferujemy kompleksową pomoc dla dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- diagnozy w kierunku FASD prowadzone przez zespół terapeutyczny: pracownik    kluczowy/ psycholog, pedagog, rehabilitant, lekarz medycyny
- terapię pedagogiczną i logopedyczną
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej
- wpsarcie i konsultacje psychologiczne

- opiekę i prowadzenie przez pracownika kluczowego

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji DAJ SZANSĘ, ul. Piskorskiej 11

Ponadto prowadzimy szereg działań dla rodziców/ opiekunów oraz pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin dzieci z FASD:

- Klub Rodzica z elementami szkoleniowymi
- Szkolenia dla terapeutów w zakresie traumy wczesnorozwojowej i terapii więzi
- Kampanię "Moda na Trzeżwość", skierowaną glównie do młodziezy toruńskich szkół
- Konferencję w tematyce FASD (planowana na grudzień 2023r.)

Zależy nam na interdyscyplinarnym podejściu do tematyki FASD, dlatego też zachęcamy pracowników instytucji pomocowych, edukacji, probacji, służby zdrowia do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z Pracownikiem Kluczowym (Małgorzata Hoffman-Orłowska) pod numerem telefonu 56 648 23 63 lub mailowo: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

Centrum Diagnozy i Terapii FASD, dzięi wspólfinansowaniu ze środkow Gminy Miasta Toruń, jest BEZPŁATNY dla MIESZKAŃCÓW TORUNIA.

 

 

 

 

 

Projekt "Centrum Diagnozy i Terapii FASD zw Toruniu" jest finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia w ramach zadania "Zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów"

 

 

 

RODZINA W CENTRUM 3

 

Od stycznia 2021 roku dzięki, współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu, rozwinęliśmy działania Centrum na województwo kujawsko - pomorskie. Wspólne rozmowy, wspólne planowanie przyczyniło się do wdrożenia naszych dzialań w projekcie "Rodzina w Centrum 3":

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 19 330 603,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 16 431 013,06 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
  • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
  • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu;
  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

 CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD – Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu

Udział w projekcie dla mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego jest bezpłatny.

https://www.rops.torun.pl/projekty/rodzina-w-centrun-3

PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ TO:

  • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
  • poprawa relacji w rodzinie
  • równe szanse rozwoju dzieci
  • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
  • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl