Realizowane projekty

Edukacja, stymulacja, informacja i porady – wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami

Projekt "Edukacja, stymulacja, informacje i porady - wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami" jest współfinansowany ze środków PFRON (Konkurs nr 1/2022; 01.04.2023-31.03.2026).

Działania obejmują dwa zakresy wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin i otoczenia:

  1. rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Instytucie Terapeutycznym Fundacji – codzienna oferta diagnozy potrzeb i zajęć terapeutycznych,
  2. poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, podatkowe, dietetyczne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

    W okresie od kwietnia 2023 roku do marca 2026 roku wesprzemy w rozwoju samodzielności co najmniej 120 osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i młodzież oraz dorosłych z czterech województw Polski  - poprzez realizację kompleksowego programu wieloprofilowego usprawniania (Indywidualne Plany Działań) oraz zwiększenie dostępu do informacji i poradnictwa wśród 750 osób z niepełnosprawnościami i rodziców oraz opiekunów.

Podczas każdego pobytu terapeutycznego uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie terapeutyczne interdyscyplinarnego zespołu: troje fizjoterapeutów, pedagodzy specjalni - terapeuci, psycholog, asystent-terapeuta.

REHABILITACJA - USPRAWNIANIE

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Zgłaszanie kandydatów do udziału w projekcie jest możliwe zarówno bezpośrednio (w placówce) jak i poprzez kontakt listowny, e-mailowy. Osoby przystępujące do udziału w projekcie są zobowiązane do wypełnienia kompletu dokumentów: odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, deklarację udziału, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja na PORADY: obejmie głównie rodziców/opiekunów niepełnoletnich osób z niepełnosprawnościami – odbiorców placówki oraz wszystkich zainteresowanych zgłaszających potrzebę i kwalifikowalnych odbiorców.

Formy wsparcia w placówce:

  • Usprawnianie motoryczne i intelektualne,
  • Wywiad terapeutyczny,
  • Instruktaż procedur terapeutycznych,
  • Konsultacje i porady psychologiczne,
  • Usprawnianie społeczne - zajęcia grupowe.

Porady i konsultacje: poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, podatkowe, dietetyczne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

HARMONOGRAM:

Rehabilitacja w placówce: w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Porady i informacja: w dni robocze, porady indywidualne po wcześniejszym umówieniu w fundacji lub telefonicznie pod numerem 566482363.

"Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu"

Działania Centrum są kontynuacją projektu szkoleniowego realizowanego w roku 2017 ("Szkolenia profesjonalistów z zakresu FASD"). Od 2018 Centrum udziela wszechstronnej pomocy tereaputycznej dzieciom/ młodzieży z FASD oraz ich otoczeniu.

Dzięki działaniom Centrum, corocznie przeprowadzone diagnozy są pod kątem FASD dla 8-12 dzieci z Torunia, odbywają się będą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z pedagogiem/ logopedą, rehabilitantem oraz psychologiem.

Rodzice moga skorzystać z oferty 'Klubu Rodzica', tj. szkoleń, warsztatów, spotkań w tematyce zaproponowanej przez uczestników.

Edukatorzy Fundacji udają się do toruńskich placówek z Kampanią na rzecz profilaktyki, przeciwdziałania spożywania alkoholu w czasie ciąży a także poszerzenia wiedzy na temat FASD wśród osób zawodowo spotykających się z dziećmi i rodzinami dotkniętymi tym syndromem.
Konferencja organizowana pod koniec roku w grudniu podsumowuje działania projektowe i jest okazją do spotkania grup profesjonalistów zajmujących się problematyką FASD.

Działanie realizowane jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń
http://torun.pl

"Daj Szansę Niepełnosprawnym"

"Daj Szansę Niepełnosprawnym", realizowany w latach ubieglych pod nazwą "Daj Szansę. Poradnia wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – realizowany jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń; program obejmuje systematyczne zajęcia tygodniowe z zakresu rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji pedagogicznej/ logopedii oraz rehabilitacji społecznej.  W ramach projektu z opieki terapeutycznej naszych specjalistów (rehabilitant, fizjoterapeuta, pedagog- terapeuta) korzysta 8 - 10 osób z niepełnsoprawnościami (mieszkańcy Torunia). Uczestnicy spotykają się z terapeutami cyklicznie, realizując indywidualne ścieżki wsparcia.

 

Działanie realizowane jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń
http://torun.pl

MIESZKANIE TRENINGOWE – PROJEKT: „ADRES: SAMODZIELNI 2″

Fundacja „Daj Szansę” wraz z Fundacją Kaktus realizują projekt na mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pod nazwą: „ADRES: SAMODZIELNI 2″.

Czas trwania projektu: 1.02.2023 – 31.03.2026 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt „Adres: Samodzielni 2” realizowany będzie przez 3 lata i zakłada krótkie treningi mieszkaniowe trwające 4 tygodnie oraz długie obejmujące 16 tygodni. Podstawową funkcją mieszkań treningowych jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością i przygotowanie ich do jak najwyższego poziomu życia, uwzględniając indywidualne bariery wynikające za stanu zdrowia i kondycji psychicznej. Przygotowanie projektu jest oparte na wieloletnim doświadczeniu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wniosków z projektu pilotażowego zrealizowanego 2 lata temu. Działania te skoncentrowane są na potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów i odpowiadają na trud ich egzystencji po osiągnięciu dojrzałości oraz po śmierci rodziców czy opiekunów.

Zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji Kaktus: tel. 797 898 150 lub osobiście: ul. Kleeberga 2 w Bydgoszczy,
wtorek: 9-14, czwartek: 10 – 15.

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami - 2020r.

W okresie od 01.09.2020 roku do 27.11.2020 roku Fundacja realizowała projekt grantowy pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Dzięki grantowi uzyskanemu z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON, zakupione zostały środki ochrony osobistej i środki dezynfenkcji dla pracowników oraz podopiecznych Instytutu Terapeutycznego.

Wsparcie PFRON przyczyniło się do poprawy warunków i bezpieczeństwa prowadzenia rehabilitacji w naszej placówce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

KAMPANIA FASD - 2018r; 2019r.

Propagowanie abstynencji w czasie ciąży jest ważnym elementem naszych dzialań w tematyce zaburzeń rozwoju spowodowanych  FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders tj. spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych). W latach ubiegłych Kampania była elementem projektu "Poradnia FAS dla województwa kujawsko - pomorskiego; w latach 2018-2019 stanowiły odrębny projekt.

Celem Kampanii FASD jest dotarcie do możliwie jak największej grupy placówek (szkół i innych instytucji) z informacjami na temat szkód związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Edukatorzy propagują abstynencję oraz wyjaśniają słuchaczom na czym polegają trudności w funkcjonowaniu dzieci z FASD.

W ramach Kampanii zostały zorganizowane konferencje:
- Chełmno, październik 2018r, która zgromadziła ponad 80 osób zainteresowanych poprawą sytuacji dzieci i rodzin wychowujących dzieci z FASD.
- Żnin, grudzień 2019, w ktorej uczestniczyło 40 osób.

KAMPANIA FASD była współfinansowana ze środkow Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt KAMPANIA FASD nie otrzymał dofinansowania na rok 2020.

 

NIEPEŁNOSPRAWNI - 2018r; KU SAMODZIELNOSCI - 2019r.

W ramach projektów, ralizowanych pod nazwą "Niepełnosprawni" oraz "Ku samodzielnosci" objęlismy wsparciem grupę młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rehabilitacji społecznej. Młodzieży oferowaliśmy cotygodniowe zajęcia pod okiem socjoterapeutki.

Elementem projektów były wyjścia do miejsc kultury, opracowywane i współorganizowane przez Uczestników.
Ponadto, w 2018 roku zorganizowany został wyjazd do Budapesztu (sierpień 2018r) oraz weekend na Barbarce (listopad 2018r.). Zajęcia wyjazdowe były okazją do pełniejszej integracji, poznania siebie - swoich mocnych i słabych stron, przezwyciężania słabości. Podczas weekendu na Barbarce Młodziez wzięła ponadto udział w zajęciach z wikliniarstwa oraz w zajęciach ornitologicznych.

Poza zajęciami socjoterapeutycznymi, projekt realizowany w 2019r. obejmował również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz indywidualne konsultacje z terapeutą.

Projekty były współfinansowane był ze środkow województwa kujawsko-pomorskiego.

PORADNIA FAS NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ALKOHOLOWYM ZESPOŁEM PŁODOWYM - lata 2005-2017

Oferta projektowa obejmowała indywidualne oraz grupowe zajęcia usprawniające ruchowo i intelektualnie, poradnictwo i konsultacje terapeutyczne z pedagogami oraz psychologiem. Z opieki terapeutycznej corocznie korzystało kilkanaścioro dzieci z syndromem FAS, a także ich rodzice/ opiekunowie. .

Od roku 2018 działania te sa realizowane w ramach większego projektu - "Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu"

"Poradnia FAS..." była współfinansowana ze środkow Gminy Miasta Toruń.

WSPIERAMY MAMY - 2017r.

Celem działań projektowych było wsparcie matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, często już dorosłe. Wśrod zaproponowanych matkom działań znalaly się:
wsparcie psychologiczne w ramach spotkania weekendowego,
wyjście do miejsca kultury
zajęcia ruchowe.

Projekt był współfinansowany ze srodków Gminy Miasta Toruń.

AKADEMIA ROZUMIENIA FASD - 2017r.

Pięć grup profesjonalistów z obszaru edukacji, pracy socjalnej, probacji, pieczy zastępczej, służby zdrowia spotyka się wokół tematyki i problematyki FASD. Pierwsze spotkania miały charakter 'seminarium wstępnego', zapoznawczego z tematyką i definiującą potrzeby osób pracujących z osobami obciążonymi syndromem FASD.
Jesienią odbyły się kolejne, kilkudniowe spotkania w ramach 'seminarium pogłębionego'. Całość projektu zwieńczyła konferencja podsumowujaca całoroczne działania (8.grudnia)
Efektem pracy wszystkich grup, moderowanych przez specjalistów - praktyków w tematyce FASD było wydanie broszury pt 'Alfabet FASD'.

Szkolenia odbywały się w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń ('Szkolenie profesjonalistów nt FASD').

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelną Izbę lekarską.

KIOSK KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI - 2016r.

Oferta projektu skierowana była do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.
W terminie 01.06.2016- 31.12.2016 w ramach projektu przeprowadziliśmy ponad 600 godzin i udzieliliśmy łącznie 807 porad dla 129 osób.
Udzielaliśmy porady psychologiczne, edukacyjno-pedagogiczne, prawne, zdrowotno-dietetyczne, rehabilitacyjne, socjalne i podatkowe.

Projekt współfinansowany był ze środków PFRON

 

MAM PRZYJACIELA - 2016r.

Projekt „Mam Przyjaciela” był cennym narzędziem o profilu prospołecznym, W naszej Fundacji powstał z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i osobach dotkniętych syndromem FAS znajdujących się w sytuacji trudnej, w której rodzina z różnych względów wyczerpała swoje możliwości wsparcia. Takie osoby potrzebują zainteresowania, przyjaźni, życzliwego towarzyszenia, uwagi, potrzebują kogoś, kto da im poczucie ważności, kto pomoże rozbudzić odwagę, siłę i wiarę w siebie.
Głównym celem projektu „Mam Przyjaciela” było przełamanie izolacji młodych osób niepełnosprawnych i dzieci z FAS, przywrócenie im wiary w siebie, w ludzi, w przyjaźń, danie szansy na normalne funkcjonowanie społeczne.Tę rolę w Projekcie pełnili wolontariusze, którzy weszli w rolę ‘przyjaciela/ starszego rodzeństwa', życzliwego towarzysza, kompana.
Do pełnienia roli 'przyjaciela/ starszego rodzeństwa' przygotowywani byli poprzez system rekrutacji, szkoleń, a ich praca była monitorowana przez opiekuna-koordynatora.
Projekt trwał od 13.10.2016 do 31.12.2016. Z działń skorzystało 10 osób z niepełnosprawnościami i dotkniętych syndromem FAS oraz 14 wolontariuszy-przyjaciół.

Projekt wspólfinansowany był ze środkow Gminy Miasta Toruń

NIE TYLKO DLA SIEBIE - lata 2015-2016

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – „Nie tylko dla siebie”
Projekt zakładał objęcie opieką terapeutyczną 8 osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego – grupę młodzieży, która uczestniczyła w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz społecznej (grupowej). Projekt zakładał również przygotowanie przez uczestników zajęć wyjściowych i przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany był ze środków województwa kujawsko - pomorskiego, a założenia projektu były kontunuowane w latach 2018 i 2019 pod innymi tytułami (NIEPEŁNOSPRAWNI oraz KU SAMODZIELNOŚCI

POMOC TERAPEUTYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM Z FAS Z POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO - 2014r.

Projekt zakładał wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci z FAS i ich rodzin/ opiekunów z terenu Powiatu Chełmińskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Chełmińskiego.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl