Realizowane projekty

2017/2018

 

"Edukacja i stymulacja - wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami". w ramach konkursu nr 2/2016 "Kurs na samodzielność". Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, realizujemy go m.in. poprzez Wizyty Wstępne/ rewizyty oraz Pobyty Terapeutyczne.

Działania kierowane są do dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami z terenu całej Polski, niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły (tel. 56 648 23 63)
Zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Formy wsparcia realizowane z Instytucie Terapeutycznym przez zespół specjalistów (pedagog, logopeda, rehabilitant, fizjoterapeuta, psycholog) obejmują wywiad terapeutyczny, usprawnianie intelektualne i ruchowe, konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz instruktaż procedur terapeutycznych.        

"Edukacja i stymulacja - wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami" - umowa wieloletnia, obecne realizujemy II okres umowy (01.04.2018- 31.03.2019). Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON; kwota dofinansowania wynosi 400.353,20.

 

     

Pięć grup profesjonalistów z obszaru edukacji, pracy socjalnej, probacji, pieczy zastępczej, służby zdrowia spotyka się wokół tematyki i problematyki FASD. Pierwsze spotkania miały charakter 'seminarium wstępnego', zapoznawczego z tematyką i definiującą potrzeby osób pracujących z osobami obciążonymi syndromem FASD.
Jesienią odbyły się kolejne, kilkudniowe spotkania w ramach 'seminarium pogłębionego'. Całość projektu zwieńczyła konferencja podsumowujaca całoroczne działania (8.grudnia)
Efektem pracy wszystkich grup, moderowanych przez specjalistów - praktyków w tematyce FASD było wydanie broszury pt 'Alfabet FASD'.

Szkolenia odbywały się w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń ('Szkolenie profesjonalistów nt FASD').

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelną Izbę lekarską.

 

"Daj Szansę. Poradnia wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń; program obejmuje systematyczne zajęcia tygodniowe z zakresu rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji pedagogicznej oraz społecznej. kwota dofinansowania w roku 2017 wynosi 15.600 zł W ramach projektu z opieki terapeutycznej naszych specjalistów (rehabilitant, fizjoterapeuta, pedagog- terapeuta) korzysta 18 osób z niepełnsoprawnościami (mieszkańcy Torunia)

 

 

"Poradnia FAS na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym" – współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń; w ramach programu oferujemy indywidualne oraz grupowe zajęcia usprawniające ruchowo i intelektualnie, poradnictwo i konsultacje terapeutyczne z pedagogami oraz psychologiem. Z opieki terapeutycznej może skorzystać łącznie 18 dzieci z syndromem FAS, a także ich rodzice/ opiekunowie. Kwota dofinansowania wynosi 13500zł

"Poradnia FAS dla województwa kujawsko-pomorskiego"
Projekt zakłada prowadzenie Poradni FAS na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym, która obejmie systematyczną opieką terapeutyczną 8. dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego.
Z punktu poradnictwa i konsultacji będą korzystać opiekunowie dzieci z FAS.

W ramach projektu w latach ubiegłych powstał film reklamowy zachęcajacy do abstynencji w czasie ciąży:
https://www.dropbox.com/s/rimjm3tkvqh0oiz/FAS_02122015_FULL.m4v?dl=0
Działania projektowe współfinansowane są ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.
Kwota dofinansowania wynosi 9.000zł

Projekty realizowane w latach ubiegłych

 

"Kiosk Konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnosciami"
Projekt współfinansowany ze środków PFRON skierowany do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.
W terminie 01.06.2016- 31.12.2016 w ramach projektu przeprowadziliśmy ponad 600 godzin i udzieliliśmy łącznie 807 porad dla 129 osób.
Udzielaliśmy porady psychologiczne, edukacyjno-pedagogiczne, prawne, zdrowotno-dietetyczne, rehabilitacyjne, socjalne i podatkowe.

 

Projekt „Mam Przyjaciela” jest cennym narzędziem o profilu prospołecznym, W naszej Fundacji powstał z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i osobach dotkniętych syndromem FAS znajdujących się w sytuacji trudnej, w której rodzina z różnych względów wyczerpała swoje możliwości wsparcia. Takie osoby potrzebują zainteresowania, przyjaźni, życzliwego towarzyszenia, uwagi, potrzebują kogoś, kto da im poczucie ważności, kto pomoże rozbudzić odwagę, siłę i wiarę w siebie.
Głównym celem projektu „Mam Przyjaciela” jest przełamanie izolacji młodych osób niepełnosprawnych i dzieci z FAS, przywrócenie im wiary w siebie, w ludzi, w przyjaźń. Danie szansy na normalne funkcjonowanie społeczne.Tę rolę w Projekcie pełnią wolontariusze, którzy wchodzą w rolę ‘przyjaciela/ starszego rodzeństwa', życzliwego towarzysza, kompana.
Do pełnienia roli 'przyjaciela/ starszego rodzeństwa' przygotowywani są poprzez system rekrutacji, szkoleń, a ich praca jest monitorowana przez opiekuna-koordynatora.
Projekt trwał od 13.10.2016 do 31.12.2016. Z działń skorzystało 10 osób z niepełnosprawnościami i dotkniętych syndromem FAS oraz 14 wolontariuszy-przyjaciół.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – „Nie tylko dla siebie”
Projekt zakłada objęcie opieką terapeutyczną 8 osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego – grupę młodzieży, która będzie uczestniczyła w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz społecznej (grupowej). Projekt zakłada również przygotowani przez uczestników zajęć wyjściowych i przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej .Projekt współfinansowany jest ze środków województwa kujawsko - pomorskiego.

 

"Pomoc terapeutyczna niepełnosprawnym dzieciom z FAS z Powiatu Chełmińskiego."
Projekt realizowany był w roku 2014, zakładał wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci z FAS i ich rodzin/ opiekunów. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu chełmińskiego.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl