Realizowane projekty

2019

"Edukacja i stymulacja - wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami"

 

"Edukacja i stymulacja - wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami". w ramach konkursu nr 2/2016 "Kurs na samodzielność". Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, realizujemy go m.in. poprzez Wizyty Wstępne/ rewizyty oraz Pobyty Terapeutyczne.

Projekt realizowany był do 31.03.2019 roku

     

"Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu"

 

Działania Centrum są kontynuacją projektu szkoleniowego realizowanego w roku 2017 ("Szkolenia profesjonalistów z zakresu FASD"). W ramach Centrum w roku 2018 powołano stanowisko Pracownika kluczowego, którego zadaniem jest organizowanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinie dziecku z FASD oraz ułatwienie rodzinie docierania do licznych specjalistów.

 

Ponadto, dzięki działaniom Centrum, w roku 2019 zostaną przeprowadzone diagnozy pod kątem FASD dla 12 dzieci z Torunia, odbywać się będą zajęcia terapeutyczne dla dzieci z pedagogiem/ logopedą, rehabilitantem oraz psychologiem.

Rodzice moga skorzystać z oferty 'Klubu Rodzica', tj. szkoleń, warsztatów, spotkań w tematyce zaproponowanej przez uczestników.

Edukatorzy Fundacji udadzą się do toruńskich placówek z Kampanią na rzecz profilaktyki, przeciwdziałania spożywania alkoholu w czasie ciąży a także poszerzenia wiedzy na temat FASD wśród osób zawodowo spotykających się z dziećmi i rodzinami dotkniętymi tym syndromem.
Konferencja zorganizowana w grudniu podsumuje działania projektowe i będzie okazją do spotkania grup profesjonalistów zajmujących się problematyką FASD.

"Daj Szansę Niepełnosprawnym"

"Daj Szansę Niepełnosprawnym", realizowany w latach ubieglych pod nazwą "Daj Szansę. Poradnia wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń; program obejmuje systematyczne zajęcia tygodniowe z zakresu rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji pedagogicznej/ logopedii oraz rehabilitacji społecznej. Uczestnicy realizują również działania wolintariatu na rzecz Fundacji lub innych jednostek. Kwota dofinansowania w roku 2018 wynosi 15.700 zł W ramach projektu z opieki terapeutycznej naszych specjalistów (rehabilitant, fizjoterapeuta, pedagog- terapeuta) korzysta 18 osób z niepełnsoprawnościami (mieszkańcy Torunia). Uczestnicy spotykają się z terapeutami cyklicznie, realizując indywidualne ścieżki wsparcia.

 

"Poradnia FAS dla województwa kujawsko-pomorskiego"

Projekt zakłada prowadzenie Poradni FAS na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym, która obejmie systematyczną opieką terapeutyczną dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnikom proponujemy cykliczne zajęcia z pedagogiem (łącznie 120 godz.), rehabilitantem (35 godz.) oraz konsultacje psychologiczne (20 godz.)
Z punktu poradnictwa i konsultacji będą korzystać dzieci oraz opiekunowie dzieci z FAS.

W ramach projektu w latach ubiegłych powstał film reklamowy zachęcajacy do abstynencji w czasie ciąży:
https://www.dropbox.com/s/rimjm3tkvqh0oiz/FAS_02122015_FULL.m4v?dl=0
Działania projektowe współfinansowane są ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.
 

"Kampania FASD"

Celem Kampanii FASD jest dotarcie do możliwie jak największej grupy placówek (szkoł i innych instytucji) z informacjami na temat szkód związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Edukatorzy propagują abstynencję oraz wyjaśniją sluchaczą na czym polegaja trudności w funkcjonowaniu dzieci z FASD.
W ramach Kampanii została zorganizowana konferencja (Żnin, październik 2019) Konferencja zgromadziła ponad 80 osób zainteresowanych poprawą sytuacji dzieci i rodzin wychowujących dzieci z FASD.

"Niepełnosprawni"

W ramach projektu obejmujemy wsparciem grupę młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rehabilitacji społecznej. Młodzieży proponujemy cotygodniowe zajęcia pod okiem socjoterapeutki. Elementem projektu sa wyjścia do miejsc kultury, opracowywane i współorganizowane przez Uczestników.
W 2018 roku zorganizowany został wyjazd do Budapesztu (sierpień 2018r) oraz weekend na Barbarce (listopad 2018r.). Zajęcia wyjazdowe sa okazją do pełniejszej integracji, poznania siebie - swoich mocnych i słabych stron, przezwyciężania słabości. Podczas weekendu na barbarce Młodziez wzięła ponadto udział w zajęciach z wikliniarstwa oraz w zajęciach ornitologicznych.

Projekt "Niepełnosprawni" współfinansowany był ze środkow województwa kujawsko-pomorskiego.

"Wspieramy Mamy"

 

Celem dziełań projektowych jest wsparcie matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, często już dorosłe. Proponujemy wsparcie psychologiczne w ramach spotkania weekendowego, wyjście do miejsca kultury oraz zajęcia ruchowe. Projekt jest współfinansowany ze srodków Gminy Miasta Toruń.

Projekty realizowane w latach ubiegłych

Pięć grup profesjonalistów z obszaru edukacji, pracy socjalnej, probacji, pieczy zastępczej, służby zdrowia spotyka się wokół tematyki i problematyki FASD. Pierwsze spotkania miały charakter 'seminarium wstępnego', zapoznawczego z tematyką i definiującą potrzeby osób pracujących z osobami obciążonymi syndromem FASD.
Jesienią odbyły się kolejne, kilkudniowe spotkania w ramach 'seminarium pogłębionego'. Całość projektu zwieńczyła konferencja podsumowujaca całoroczne działania (8.grudnia)
Efektem pracy wszystkich grup, moderowanych przez specjalistów - praktyków w tematyce FASD było wydanie broszury pt 'Alfabet FASD'.

Szkolenia odbywały się w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń ('Szkolenie profesjonalistów nt FASD').

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelną Izbę lekarską.

"Poradnia FAS na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym" – współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń; w ramach programu oferujemy indywidualne oraz grupowe zajęcia usprawniające ruchowo i intelektualnie, poradnictwo i konsultacje terapeutyczne z pedagogami oraz psychologiem. Z opieki terapeutycznej może skorzystać łącznie 18 dzieci z syndromem FAS, a także ich rodzice/ opiekunowie. Kwota dofinansowania wynosi 13500zł.

Od roku 2018 działania te sa realizowane w ramach większego projektu - "Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu"

 

"Kiosk Konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnosciami"
Projekt współfinansowany ze środków PFRON skierowany do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.
W terminie 01.06.2016- 31.12.2016 w ramach projektu przeprowadziliśmy ponad 600 godzin i udzieliliśmy łącznie 807 porad dla 129 osób.
Udzielaliśmy porady psychologiczne, edukacyjno-pedagogiczne, prawne, zdrowotno-dietetyczne, rehabilitacyjne, socjalne i podatkowe.

 

Projekt „Mam Przyjaciela” jest cennym narzędziem o profilu prospołecznym, W naszej Fundacji powstał z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i osobach dotkniętych syndromem FAS znajdujących się w sytuacji trudnej, w której rodzina z różnych względów wyczerpała swoje możliwości wsparcia. Takie osoby potrzebują zainteresowania, przyjaźni, życzliwego towarzyszenia, uwagi, potrzebują kogoś, kto da im poczucie ważności, kto pomoże rozbudzić odwagę, siłę i wiarę w siebie.
Głównym celem projektu „Mam Przyjaciela” jest przełamanie izolacji młodych osób niepełnosprawnych i dzieci z FAS, przywrócenie im wiary w siebie, w ludzi, w przyjaźń. Danie szansy na normalne funkcjonowanie społeczne.Tę rolę w Projekcie pełnią wolontariusze, którzy wchodzą w rolę ‘przyjaciela/ starszego rodzeństwa', życzliwego towarzysza, kompana.
Do pełnienia roli 'przyjaciela/ starszego rodzeństwa' przygotowywani są poprzez system rekrutacji, szkoleń, a ich praca jest monitorowana przez opiekuna-koordynatora.
Projekt trwał od 13.10.2016 do 31.12.2016. Z działń skorzystało 10 osób z niepełnosprawnościami i dotkniętych syndromem FAS oraz 14 wolontariuszy-przyjaciół.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – „Nie tylko dla siebie”
Projekt zakłada objęcie opieką terapeutyczną 8 osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego – grupę młodzieży, która będzie uczestniczyła w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz społecznej (grupowej). Projekt zakłada również przygotowani przez uczestników zajęć wyjściowych i przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej .Projekt współfinansowany jest ze środków województwa kujawsko - pomorskiego.

 

"Pomoc terapeutyczna niepełnosprawnym dzieciom z FAS z Powiatu Chełmińskiego."
Projekt realizowany był w roku 2014, zakładał wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci z FAS i ich rodzin/ opiekunów. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu chełmińskiego.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl