2015-11-03

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Czy wiesz, że osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) moga skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych? Prezentujemy garść informacji o SUO
 

Informacje dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczne usługi opiekuńcze załatwiamy przez MOPS lub GOPS. Są one częściowo odpłatne lub darmowe w zależności od dochodu rodziny.     

SUO przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

            SUO świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.

            Zespół terapeutyczno - diagnostyczny opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy pomocy.

            Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana odpłatność, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. I pkt I ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

◦  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

◦  dbałość o higienę i wygląd,

◦  utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

◦  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

◦  korzystanie z usług różnych instytucji,

 • interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:

◦  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

◦  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

◦   doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, którejczłonkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

◦   kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

◦   współpraca z rodziną, - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

◦  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych.

◦ w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

◦ w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

◦ w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

◦ w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach pracodawcą,

◦ w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

◦ nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

◦ pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

◦ zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

 

2.  Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3.  Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4.  Pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Powyższe rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189 poz 1598 z 2005 r.).

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl